Tag Archives: PDPA

PDPA คืออะไร ? เริ่มใช้ 1 มิถุนายน 2565 “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” 

PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Growth Maker Marketing

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร แล้วจะมีผลอย่างไรกับคนทำการตลาดออนไลน์บ้าง วันนี้ ทาง Growth Maker จะพาคุณไปทำความรู้จักและทำความเข้าใจกันในแบบง่ายยิ่งขึ้น พร้อมแล้ว ไปดูกันเลย พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร ? ว่าด้วยกฏหมายแล้ว พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 PDPA ย่อมาจาก Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) หรือ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไปเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีขึ้นเพื่อให้เอกชนและรัฐที่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือ ถ่ายเท / โอน ‘ข้อมูลส่วนบุคคล’ ในไทยให้เป็นไปตามมาตรการปกป้องข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิส่วนตัว โดยต้องขอความยินยอมจาก ‘เจ้าของข้อมูล’ ก่อนการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย และข้อมูลอะไรบ้างล่ะ ที่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ?? ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้[…]